top of page

REGULAMIN

REGULAMIN USŁUG SZKOLENIOWYCH świadczonych przez Fundację Good Tooth Academy z siedzibą w Krakowie oraz Good Tooth Academy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i udziału w Szkoleniach organizowanych przez Fundację Good Tooth Academy z siedzibą w Krakowie. 

Fundacja Good Tooth Academy, NIP: 9223061291, REGON: 382802611 ul. Sikorki 10/54, 31-589 Kraków

oraz 

Good Tooth Academy sp z.o.o, NIP: 6751768791, REGON: 522823157, ul. Sikorki 10/54, 31-389 Kraków

2. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu Internetowego, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Akceptacja jego warunków stanowi wiążącą zgodę Użytkownika na świadczenie mu usługi przez Usługodawcę na zasadach w nim przewidzianych. 

  

III. SZKOLENIA 

  

1. Usługodawca realizuje Szkolenia w zakresie, terminach i warunkach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem goodtooth.pl oraz na fanpage’u fundacji na portalu internetowym Facebook facebook.com/goodtoothacademy 

2. Oferta szkoleniowa zawiera m.in. przedmiot, prowadzącego, program, wymiar godzinowy, termin i miejsce Szkolenia, cenę za uczestnictwo w Szkoleniu oraz pozostałe warunki uczestnictwa w Szkoleniu. 

3. Uczestnikami szkoleń realizowanych przez Usługodawcę może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest zainteresowana rozwojem i utrzymaniem odpowiedniego poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych określonych w programie nauczania Szkolenia. Szkolenia skierowane są przede wszystkim do lekarzy dentystów, higienistek, asystentek stomatologicznych oraz studentów stomatologii. 

5. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu uzyskuje certyfikat/dyplom ukończenia szkolenia. 

4. Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni odpowiada za skutki swoich działań w Serwisie Internetowym. 

 

  

IV. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA i ZAWARCIE UMOWY 

  

1. Warunkiem udziału w Szkoleniu jest: 

a) dostępność wolnych miejsc, 

b) dokonanie przez Uczestnika zgłoszenia: 

– drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego 

c) zapłata ceny za Szkolenie 

 

2. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z przyjęciem oferty usługi Usługodawcy i z chwilą dokonania opłaty za Szkolenie skutkuje zawarciem Umowy na zasadach określonych w formularzu zgłoszeniowym, ofercie danego Szkolenia oraz niniejszym regulaminie. 

 

3. Zawarcie Umowy następuje każdorazowo po: 

a) podpisaniu Umowy uczestnictwa 

b) wpłaceniu odpowiedniej kwoty 

4. Podpisanie Umowy może nastąpić na jeden z poniższych sposobów: 

a) online poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego; 

b) korespondencyjnie na adres Biura; 

5. Użytkownik ma możliwość wybrania następujących form płatności: 

a) szybki przelew online; 

b) przelew tradycyjny; 

  

6. Dokonując wpłaty Usługobiorca oświadcza, że: 

a) podane przez niego przy zakupie Usługi dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, 

b) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w imieniu własnym lub podmiotu, który reprezentuje 

c) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. 

 

VI. CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI 

  

1. Opłata za udział w Szkoleniu jest ustalana przez Usługodawcę, a jej wysokość jest podana w Serwisie 

Internetowym obok danych określonego Szkolenia. Opłata jest wyrażona w złotych polskich i jest podana w kwocie brutto 

2. Opłata, o jakiej mowa w pkt. 1 powyżej, obejmuje: 

a) udział w szkoleniu, 

3. Opłata nie zawiera kosztów 

a) przejazdu do miejsca Szkolenia, 

b) noclegów i wyżywienia 

4. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie płatności całości opłaty za Szkolenie do 3 dni roboczych od dokonania Zgłoszenia. Płatność jest dokonywana przelewem na rachunek Usługodawcy W opisie przelewu Użytkownik winien wskazać: imię i nazwisko Uczestnika, tytuł szkolenia 

5. Podstawą wystawienia faktury VAT lub paragonu za uczestnictwo w Szkoleniu jest zaksięgowanie wpłaty, o jakiej mowa w pkt. 4 powyżej, dokonanej przez Użytkownika na rachunek Usługodawcy. 

Dokument będzie wystawiony najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wpłaty i przesłana Użytkownikowi na e-mail wskazany przez niego w trakcie rejestracji. 

 

VII. WARUNKI I ZASADY REZYGNACJI 

  

1. Odwołanie udziału w Szkoleniu wymaga zgłoszenia Usługodawcy w formie pisemnej lub pocztą email na adres: info@goodtooth.pl 

Rezygnacje zgłoszone w innej formie nie będą uwzględniane. 

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie do 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Szkolenia (licząc od daty wpływu rezygnacji, o której mowa w pkt. 1 powyżej) użytkownikowi przysługuje zwrot 50% uiszczonej opłaty. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze Szkolenia w terminie krótszym niż na 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Szkolenia, lub nie wzięcia udziału w Szkoleniu, Usługodawca zachowuje prawo do zachowania pełnego wynagrodzenia – ceny za Szkolenie, a Użytkownik nie otrzyma zwrotu wpłaconej ceny za Szkolenie. 

4. W porozumieniu z Usługodawcą możliwa jest zmiana Uczestnika zgłoszonego do udziału w Szkoleniu na inną osobę. 

  

VIII. REKLAMACJE 

  

1. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej treści i sposobu jego przeprowadzenia. 

2. Reklamacja musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności w terminie 7 dni od daty 

zakończenia Szkolenia i przesłana na adres Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie. 

3. Reklamacja powinna określać: dane Uczestnika umożliwiające jego identyfikację, dane Szkolenia którego reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje nie spełniające tych warunków nie będą rozpatrywane. 

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania i prześle odpowiedź na nią Użytkownikowi. 

  

IX. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY 

  

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) przerwy lub zakłócenia w działaniu sieci Internet, będących następstwem okoliczności niezależnych od Usługodawcy; 

 b) wprowadzenie przez Użytkownika przy zamawianiu Usługi nieprawidłowych danych osobowych Uczestników Szkolenia; 

c) dokonany przez Użytkownika wybór Szkolenia lub jego terminu, jak również za spełnienie przez niego lub Uczestników warunków do skorzystania z wybranego Szkolenia, w tym wynikających z konieczności przejazdu do miejsca przeprowadzenia Szkolenia 

2. W związku z teoretyczną formą Szkolenia, Usługodawca nie przewiduje sprawdzenia nabytej wiedzy przez Uczestników Szkolenia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich w związku z wykorzystywaniem przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Szkoleń. 

3. Uczestnicy biorący udział w Szkoleniu otrzymają na jego zakończenie certyfikat imienny potwierdzający udział w Szkoleniu i wysłuchania prezentowanych wykładów. 

4. Liczba miejsc na Kursie jest zawsze ograniczona – o uczestnictwie decyduje kolejność zawierania umów o Usługę. 

5. Usługodawca zastrzega sobie: 

a) możliwość odwołania Szkoleń ze względu na zbyt małą liczbę Uczestników, nieobecność wykładowcy 

lub inne nieprzewidywalne okoliczności. W takim przypadku Usługodawca zwraca Użytkownikom, którzy zawarli umowę kupna Usługi pełną opłatę za Szkolenie chyba, że obie strony Umowy uzgodnią inaczej. 

Informacja o odwołaniu lub zmianie terminu rozpoczęcia Szkolenia przesłana będzie najpóźniej 5 dni przed planowanym rozpoczęciem Szkolenia na adres e-mail podany w Zgłoszeniu. 

b) prawo do zmian w programie naukowym i lokalizacji Szkoleń z przyczyn od niego niezależnych oraz zobowiązuje się do podania aktualnego programu wszystkim uczestnikom kursu, 

c) prawo do korekty cen podanych przy oferowanych Szkoleniach. 

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe przy wykonywaniu Usługi będących następstwem siły wyższej lub powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Obowiązek naprawienia przez Usługodawcy szkody nie obejmuje utraconych przez Usługobiorcę korzyści. 

7. Wszelkie prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku ze Szkoleniem stanowią własność Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących i nie są one przenoszone na Użytkownika lub Uczestnika Szkolenia w jakimkolwiek zakresie. 

8. Wszelkie materiały przekazane lub udostępnione Uczestnikowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego. Uczestnik nie ma prawa powielać, zbywać lub przekazywać jakichkolwiek materiałów lub innych przedmiotów własności intelektualnej pozyskanych w trakcie lub w związku ze Szkoleniem. 

  

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

  

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Uczestników jest Fundacja Good Tooth Academy,NIP: 9223061291, REGON: 382802611 ul. Sikorki 10/54, 31-589 Kraków

oraz 

Good Tooth Academy sp z.o.o, NIP: 6751768791, REGON: 522823157, ul. Sikorki 10/54, 31-389 Kraków

 

2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników na potrzeby związane z realizacją Umowy w tym umożliwienia uczestnictwa w szkoleniu, zgodnie z przedstawionymi w niniejszym regulaminie i ofercie danego Szkolenia warunkami udziału zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz uczestnictwa w Szkoleniach na podstawie Umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i wykonania powyższych umów. 

4. Użytkownicy i Uczestnicy mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, 

żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. 

5. Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i wykonania Umowy. 

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes 

Usługodawcy polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą Umową, dochodzeniu roszczeń, badaniu satysfakcji oraz marketingu polegającym na promowaniu Administratora oraz jego usług. 

 7. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Użytkowników lub Uczestników, przysługuje im prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

8. Odbiorcami danych osobowych będą: banki, podmioty świadczące usługi w zakresie płatności, podmioty wspierające procesy księgowe, prawne oraz w zakresie organizacji Szkoleń, a także podmioty świadczące usługi IT, w tym hostingu. 

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania Umowy, czas niezbędny do prawidłowego jej rozliczenia oraz czas niezbędny do wykazania jej wykonania, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas prowadzenia przez Usługodawcę działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Użytkowników lub Uczestników sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail oraz numer telefonu. 

10. Użytkownikom i Uczestnikom przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Jeżeli Usługodawca przetwarza dane osobowe:  

a) na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia; 

b) na potrzeby marketingu bezpośredniego – Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku – taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia. 

11. Usługodawca wykorzystuje w Serwisie Internetowym pliki cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies oraz ich wykorzystywania w Serwisie Internetowym znajduje się w: Polityce plików cookies. 

Polityka prywatności serwisu www.goodtooth.pl

  • Informacje ogólne 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z rejestracją na szkolenia, konferencje i inne wydarzenia poprzez stronę www.goodtooth.pl

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest NIP: 9223061291, REGON: 382802611 ul. Sikorki 10/54, 31-589 Kraków

Good Tooth Academy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sikorki 10/54, 31-389 Kraków, NIP: 6751768791, REGON: 522823157

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

  • poprzez gromadzenie plików “cookies” 

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.goodtooth.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

  

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

1. Regulamin obowiązuje od chwili dodania każdego nowego kursu na stronie internetowej bądź w 

portalu internetowym Facebook. 

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie na prawa już nabyte przez Uczestników. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem umieszczenia zmienionego Regulaminu na witrynie WWW Usługodawcy. 

3. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu rozpoznawał będzie Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. 

Regulamin: Tekst
bottom of page